غدد درون‌ريز چيست

غدد درون‌ريز چيست

غدد درون‌ريز غدد مترشحه داخلي هستند كه هورمون را به طور مستقيم در جريان خون ترشح مي‌كنند و فعاليت ساير اندام‌‌ها يا غدد را تحت تأثير قرار مي‌دهند. اصلي‌ترين غدد درون‌ريز بدن عبارت‌اند از: غدد درون‌ريز غدد مترشحه داخلي هستند كه هورمون را به طور مستقيم در جريان خون ترشح مي‌كنند و فعاليت ساير اندام‌‌ها يا غدد را تحت تأثير قرار مي‌دهند. اصلي‌ترين غدد درون‌ريز بدن عبارت‌اند از: غده هيپوفيز غده تيروئيد غدد پاراتيروئيد غدد فوق كليوي جزاير لانگرهانس در پانكراس تخمدان‌‌‌‌ها در زنان بيضه‌ها در مردان

غده هاي درون ريز، هورمون ها را توليد مي نمايند.
هورمون ها مواد شيميايي هستند كه در جريان خون وجود دارند و فرآيند هاي قسمت هاي ديگر بدن را كنترل مي نمايند.
اين فرآيند ها عبارتند از متابوليسم (واكنش هايي شيميايي كه به طور مداوم در بدن رخ مي دهند)، پاسخ به استرس، رشد و تكامل جنسي.
اين مجموعه شامل غده ها و ساير سلول هاي توليد كننده هورمون مي باشند.
غده هايي مثل هيپوفيز، فوق كليه و تيروئيد اعضايي مي باشند كه تنها كاركرد آن ها توليد هورمون هاي اختصاصي مي باشد.
ساير اعضا و بافت ها مثل تخمدان ها، بيضه ها، قلب و كليه ها نيز حاوي سلول هاي توليد كننده هورمون هستند.